Wniosek o dopłatę do czynszu złożysz po 5 września br.

dopłatę do czynszu

Wnioski o dopłaty z programu #MieszkanieNaStart będzie przyjmowało Krakowskie Centrum Świadczeń mieszczące się w budynku UM przy ul. Stachowicza 18 w Krakowie. Przyjmowanie wniosków zostanie uruchomione po 5 września br. To samorząd będzie rozpatrywał wnioski i przyznawał dopłaty (PFR Nieruchomości S.A. się tym nie zajmuje).  Jednocześnie przypominamy, że o dopłaty do czynszu można się starać, mając już załatwione sprawy związane z najmem:

 • zawarcie umowy najmu lokalu
 • podpisanie PZO (protokołu zdawczo-odbiorczego mieszkania)
 • opłacenie ubezpieczenia
 • opłacenie kaucji
 • załatwienie formalności z notariuszem
 • załatwienie formalności związanych z przyłączami prądu

Z dopłaty skorzystasz, jeśli:

 • zawarłeś umowę najmu mieszkania
 • jesteś osobą fizyczną posiadającą obywatelstwo polskie i mieszkasz na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jesteś cudzoziemcem (z prawem pobytu/prawem stałego pobytu w Polsce, przebywasz na terytorium Polski na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy lub masz kartę pobytu z adnotacją „dostęp do rynku pracy”)
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego
 • nie przysługuje Ci w całości lub w części, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • nie jesteś właścicielem lub współwłaścicielem budynku, jeżeli jego udział w przypadku zniesienia współwłasności obejmowałby co najmniej jedno mieszkanie
 • nie jesteś najemcą lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu gminy
 • nie jesteś najemcą innego niż określony w lit. f lokalu mieszkalnego utworzonego przy wykorzystaniu finansowania zwrotnego lub kredytu udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego
 • nie jesteś osobą, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny
 • spełniasz kryterium dochodowe.

Jeżeli w dniu złożenia wniosku o dopłaty Ty lub ktokolwiek z Twojego gosp. domowego jest osobą, o której mowa w  pkt. f-h, warunkiem udzielenia dopłat jest zobowiązanie się do rozwiązania umowy najmu i opróżnienia lokalu mieszkalnego lub zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu, którego przedmiotem jest lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, na rzecz spółdzielni mieszkaniowej i opróżnienia tego lokalu lub domu.

Kryterium dochodowe

Średni miesięczny dochód Twojego gospodarstwa domowego (w okresie podlegającym analizie) nie przekracza:

 1. w przypadku jednoosobowych gospodarstw domowych -100% ;
 2. w przypadku pozostałych gospodarstw – 100% zwiększonego o dodatkowe 40% na każdą kolejną osobę w gospodarstwie domowym

– przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce ostatnio ogłoszonego przez Prezesa GUS. W 2021 r. było to 5 662,53 zł.

liczba osób w gospodarstwie domowym

maksymalny dochód

1 osoba

5 662,53 zł

2 osoby

7 927,54 zł

3 osoby

10 192,55 zł

4 osoby

12 457,56 zł

5 osób

14 722,57 zł

6 osób

16 987,58 zł

Wysokość dopłaty możesz oszacować w kalkulatorze, który jest przy każdym mieszkaniu w wyszukiwarce lokali na podstronie MIESZKANIA>>

Dopłaty do czynszu wypłaca się w okresach miesięcznych na rachunek inwestora (dopłata pomniejsza Twój czynsz). Możesz z nich korzystać przez 15 lat, ale wniosek o dopłaty musisz złożyć co roku. W okresie uzyskiwania dopłat nie możesz podnajmować mieszkania lub nawet jego części (nie zezwala na to również Twoja umowa najmu). 

Wymagane dokumenty:

 1. wniosek o dopłaty do czynszu,
 2. oświadczenie o wysokości dochodów gospodarstwa domowego najemcy,
 3. oświadczenie o liczbie osób wchodzących w skład gospodarstwa domowego najemcy,
 4. oświadczenie o nieprzysługiwaniu prawa własności/współwłasności/spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,
 5. zobowiązanie do rozwiązania umowy najmu/zrzeczenia się spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu– jeśli dotyczy,
 6. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec najemcy – jeśli dotyczy (przypadek, o którym mowa w art. 9 ust. 3 ustawy),
 7. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec osoby, która w przeszłości była najemcą innego mieszkania, w związku z najmem którego były stosowane dopłaty – jeśli dotyczy (przypadek, o którym mowa w art. 9 ust. 4 ustawy),
 8. oświadczenie o wcześniejszym stosowaniu dopłat do czynszu wobec zmarłego najemcy – jeśli dotyczy,
 9. kopia umowy najmu,
 10. potwierdzenie wniesienia opłaty skarbowej,
 11. dokumenty stwierdzające wysokość dochodu osób w gospodarstwie domowym.

Opłata skarbowa

Opłata skarbowa wynosi 10 zł – zgodnie z pkt. 53 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej.

Wpłat z tytułu opłaty skarbowej można dokonywać na rachunek bankowy Urzędu Miasta Krakowa PKO Bank Polski SA  49 1020 2892 2276 3005 0000 0000 lub bez ponoszenia dodatkowych opłat w placówkach banku PKO Bank Polski S.A. na terenie Krakowa i kasach Urzędu.

W tytule należy podać: „dopłata do czynszu ul. A. Szwed-Śniadowskiej nr… lokal nr…..”