Dokumenty, które składasz w pierwszym etapie naboru

Dostarcz je do UM Krakowa w zaklejonej kopercie z dopiskiem „Mieszkanie Plus” i numerem wniosku. Masz na to 60 dni od daty złożenia wniosku przez internet. Upewnij się, że w kopercie są wszystkie potrzebne dokumenty! Dokumenty powinny być składane w oryginałach, odpisach lub notarialnie poświadczonych kopiach. Chcesz odzyskać oryginały po zakończonej weryfikacji punktowej? Dołącz do dokumentów taki wniosek.

 • Jeżeli nie jesteś zameldowany w Krakowie, musisz złożyć dokumenty, które pozwolą nam ustalić daty urodzenia wszystkich osób ujętych we wniosku. Jakich dokumentów oczekujemy? To mogą być notarialnie poświadczone kopie dowodu osobistego lub paszportu, odpis aktu urodzenia, zaś dla cudzoziemców, którzy nie posiadają nr PESEL: np. poświadczona notarialnie karta pobytu.
 • Absolwenci uczelni (w rozumieniu art. 77 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.07.2018 Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce), do ukończenia 35 roku życia, składają dyplom ukończenia uczelni wyższej.
 • Jeżeli Ty lub inna osoba zgłoszona we wniosku jest niepełnosprawna, dostarczasz orzeczenie o niepełnosprawności. W przypadku osób po 16 r.ż. ważny jest jej stopień, więc złóż właściwe orzeczenie: o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności.
 • Repatrianci składają decyzję właściwego Wojewody w spr. nadania statusu Repatrianta.
 • Podatnicy, którzy rozliczają się w Krakowie, składają: a) Urzędowe Potwierdzenie Odbioru (UPO); potwierdzenie złożenia rocznego zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy, lub: b) Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego w Krakowie o złożeniu rocznego zeznania podatkowego za poprzedni rok podatkowy.
 • Posiadacze książeczek mieszkaniowych (wystawionych do 23.10.1990 r.) składają zaświadczenie o wysokości zgromadzonego na niej wkładu oszczędnościowego. Takie zaświadczenie uzyskasz w Banku PKO lub innym banku, który wystawił książeczkę.

Kto ma pierwszeństwo w Krakowie?

 • Posiadacze wkładu oszczędnościowego, gromadzonego na rachunku bankowym na cele mieszkaniowe, którego imienny dowód stanowi książeczka mieszkaniowa – wystawiona do dnia 23 października 1990 roku (5 pkt)
 • Rodziny z dziećmi (5 pkt za każde dziecko)
 • Młodzi dorośli, w wieku 18 – 35 lat (5 pkt)
 • Absolwenci wyższych uczelni (5 pkt)
 • Osoby rozliczające się z podatku dochodowego w Krakowie (5 pkt)
 • Osoby z niepełnosprawnościami (osoby do 16 r.ż. – 8 pkt, osoby powyżej 16 r.ż. – 8 pkt jeśli niepełnosprawność jest w stopniu znacznym, a 5 pkt jeżeli w umiarkowanym)
 • Seniorzy mający ukończone 65 lat (8 pkt)
 • Repatrianci (5 pkt)
 • Osoby, które w ciągu 2 lat przed dniem ogłoszenia naboru złożyły wniosek o mieszkanie komunalne, jednak został on odrzucony z powodu posiadania tytułu prawnego do lokalu (5 pkt)

Jeżeli zatem jesteście rodziną z dwójką dzieci i macie nie więcej niż 35 lat, Wasz wniosek otrzyma 20 punktów (po 5 punktów za każde z dzieci i po 5 punktów za każdego z rodziców ze względu na wiek poniżej 35 lat). Niezależnie od tego, czy oboje rozliczacie PIT w Krakowie, czy tylko jedno z Was – otrzymujecie za to 5 pkt. Suma Waszych punktów to 25.

Najem czy własność?

Mieszkanie możesz wynajmować (jest to tzw. najem instytucjonalny), a w niektórych inwestycjach możliwe jest także stopniowe dochodzenie do własności mieszkania (nazywamy to „Umową najmu instytucjonalnego z Dojściem do Własności”, a w skrócie: „najem z DDW”). Na osiedlu w Krakowie przy ulicy Anny Szwed-Śniadowskiej początkowo zaproponujemy Ci umowę najmu instytucjonalnego. Umowę najmu z DDW będziemy mogli zaoferować dopiero po zakończeniu procesów administracyjnych, związanych z wyodrębnianiem lokali i zakładaniem Ksiąg Wieczystych. Wówczas umowa najmu instytucjonalnego ulegnie rozwiązaniu za porozumieniem stron, a w tym samym dniu zostanie zawarta umowa najmu z DDW (w formie aktu notarialnego).

Jak przebiega nabór?

Etap 1

Przyjmowanie wniosków (będzie można wypełnić je online lub przyjść do punktu informacyjnego) oraz ich weryfikacja i przyznanie odpowiedniej punktacji (jeżeli wnioskodawca spełnia kryteria pierwszeństwa).

Etap 2

Badanie zdolności czynszowej. Nie jest konieczne, jeżeli zadeklarujesz wpłatę wyższej, a więc 6-cio miesięcznej kaucji. Natomiast osoby, które chcą wpłacić kaucję minimalną (3-miesięczną) muszą udokumentować swoją zdolność czynszową. Wszyscy, obowiązkowo, składają oświadczenia dot. swojej sytuacji finansowej (dochodów i zobowiązań) oraz przechodzą weryfikację w BIG InfoMonitor oraz KRD. Uwaga! Możesz mieć kredyt albo raty na meble. Ważne, czy spłacasz swoje zobowiązania terminowo.